Toll Free : 10 am To 06 pm
Maharashtra Animal & Fishery Sciences University

i’akqeRL;/kua fuR;a loZyksdksidkjde~ A ’kks/kf’k{k.kta dk;Z KkudkS’kY;nk;de~”

Seniority List
Department Wise Seniority List
 • प्रयोगशाळा परिचर वेतन श्रेणी एस-6 या संवर्गाची दिनांक 01/01/2016 ते 01/01/2023 ची सेवाजेष्ठता सुची (30-10-2023)
 • वैरण विकास अधिकारी एस-14 या संवर्गाच्या दिनांक 01/01/2023 रोजीची ज्येष्ठतासुची (18-10-2023)
 • Combined Temporary Seniority list of Lab. Technician (LG), Junior Research Assistant and Field Assistant (12-10-2023)
 • सेवाजेष्ठता तात्पुरती अधिक्षक 01.01.2023 (12-10-2023)
 • सेवाजेष्ठता तात्पुरती सहाय्यक कुलसचिव 01.01.2023 (12-10-2023)
 • सेवाजेष्ठता वरिष्ठ लिपीक 01.01.2023 (12-10-2023)
 • अनुकंपा तत्वावर नेमणुकीकरीता तयार करण्यात आलेली सामायिक प्रतिक्षासूची (25-09-2023)
 • Assistant Section Officer / Assistant Superintendent S-14 या संवर्गाची‍ दिनांक 01/01/2023 रोजीची तात्परुती ज्येष्ठतासुची (25-09-2023)
 • सेवाजेष्ठता सुची वरिष्ठ संशोधन सहाय्यक एस-15 1.1.23 (18-09-2023)
 • सेवाजेष्ठता सुची संशोधन सहाय्यक (कृषी) एस 10 दि.01.01.2023 (09-09-2023)
 • सेवाजेष्ठता सुची प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (कनिष्ठ श्रेणी) एस-8 दि.1.1.23 (08-08-2023)
 • ससेवाजेष्ठता सुची प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (वरिष्ठ श्रेणी) एस-10 दि.1.1.23 (08-08-2023)
 • सेवाजेष्ठता सुची प्राणी संग्रहालय तंत्रज्ञ (क्युरेटर) एस-७ दि.1.1.23 (08-08-2023)
 • सेवाजेष्ठता सुची विस्तार प्रदर्शन व प्रशिक्षण सहाय्यक एस-6 दि.1.1.23(08-08-2023)
 • सेवाजेष्ठता सुची कनिष्ठ संशोधन सहाय्यक एस-8 दि.1.1.23 (08-08-2023)
 • सेवाजेष्ठता सुची क्युरेटर कम स्पेशिमन टेकिनशियन एस-7 दि.1.1.23 (31-07-2023)
 • सेवाजेष्ठता सुची ग्रंथालय परिचर एस-6 दि.1.1.23 (31-07-2023)
 • सेवाजेष्ठता सुची कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) एस-14 दि.1.1.23 (31-07-2023)
 • सेवाजेष्ठता सुची कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) एस-14 दि.1.1.23 (31-07-2023)
 • सेवाजेष्ठता सुची कनिष्ठ ग्रंथालय सहाय्यक एस-7 दि.1.1.23 (31-07-2023)
 • Seniority list of Senior Library Assistant S-10 dt.01.01.2023 (11-05-2023)
 • Seniority list of Pay and Account Officer 01.01.23 (26-04-2023)
 • Seniority list of Assistant Comptroller 01.01.23 (26-04-2023)
 • Seniority list of Steno LG 01.01.23 (26-04-2023)
 • Seniority list of Field Assistant 01.01.23 (26-04-2023)
 • Seniority list of Driver 01.01.23 (05-04-2023)
 • Seniority list of Employees to be appointed of Compassionate grounds (11-11-2022)
 • अनुकंपा प्रतिक्षा सूची ७१८ दि. १२-०८-२०२२(12-08-2022)
 • अनुकंपा प्रतिक्षा यादी ५९२ दि. २६-०७-२०२२(26-07-2022)
 • दि. १.१.२०२२ रोजीची कनिष्ठ लिपिक संवर्गाची तात्पुरती जेष्ठता यादी (21-07-2022)
 • दि. १.१.२०२२ रोजीची वरीष्ठ लिपिक संवर्गाची तात्पुरती जेष्ठता यादी (21-07-2022)
 • दि. १.१.२०२२ रोजीची प्रयोगशाळा सहाय्यक या संवर्गाची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी (21-07-2022)
 • दि. १.१.२०२२ रोजीची शाखाधिकारी अधिक्षक या संवर्गाची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी (21-07-2022)
 • दि. १.१.२०२२ रोजीची सहाययक नियंत्रक या संवर्गाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी (21-07-2022)
 • दि. १.१.२०२२ रोजीची सहाय्यक कुलसचिव या संवर्गाची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी (21-07-2022)
 • दि. १.१.२०२२ रोजीची सहाय्यक शाखा अधिकारी या संवर्गाची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी (21-07-2022)
 • दि. १.१.२०२२ रोजीची अधिदान व लेखाधिकारी या संवर्गाची सेवाजेष्ठता यादी (21-07-2022)
 • दि. १.१.२०२२ रोजीची कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) या संवर्गाची सेवाजेष्ठता यादी (21-07-2022)
 • दि. १.१.२०२२ रोजीची उपअभियंता या संवर्गाची सेवाजेष्ठता यादी (21-07-2022)
 • दि १.१.२०२२ रोजीची वरीष्ठ संशोधन सहाय्यक या संवर्गाची सेवाजेष्ठता यादी (21-07-2022)
 • दि. १.१.२०२२ रोजीची कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची सेवाजेष्ठता यादी (21-07-2022)
 • दि. १.१.२०२२ रोजीची कनिष्ठ संशोधन सहाय्यक या संवर्गाची सेवाजेष्ठता यादी (21-07-2022)
 • दि. १.१.२०२२ रोजीची कनिष्ठ संशोधन सहाय्यक (कृषि) या संवर्गाची सेवाजेष्ठता यादी (21-07-2022)
 • दि. १.१.२०२२ रोजीची कलाकार नि छायाचित्रकार या संवर्गाची सेवाजेष्ठता यादी (21-07-2022)
 • दि. १.१.२०२२ रोजीची कलाकार नि छायाचित्रकार, कलाकार नि छायाचित्रकार तथा विस्तार मदतनिस या संवर्गाची सेवाजेष्ठता यादी (21-07-2022)
 • दि. १.१.२०२२ रोजीची क्युरेटर कम स्पेसिमन टेक्निशियन या संवर्गाची सेवाजेष्ठता यादी (21-07-2022)
 • दि. १.१.२०२२ रोजीची ग्रंथालय सहाय्यक या संवर्गाची सेवाजेष्ठता यादी(21-07-2022)
 • दि. १.१.२०२२ रोजीची तांत्रिक अधिकारी या संवर्गाची सेवाजेष्ठता यादी (21-07-2022)
 • दि. १.१.२०२२ रोजीची दुग्धशाळा व्यवस्थापक या संवर्गाची सेवाजेष्ठता यादी (21-07-2022)
 • दि. १.१.२०२२ रोजीची प्रक्षेत्र सहाय्यक या संवर्गाची सेवाजेष्ठता यादी (21-07-2022)
 • दि. १.१.२०२२ रोजीची प्रयोगशाळा सहाय्यक या संवर्गाची सेवाजेष्ठता यादी (21-07-2022)
 • दि. १.१.२०२२ रोजीची प्राणी संग्रहालय तंत्रज्ञ (क्युरेटर), प्राणी संग्रहालय व्यवस्थापक (क्युरेटर) या संवर्गाची सेवाजेष्ठता यादी (21-07-2022)
 • दि. १.१.२०२२ रोजीची मत्स्य क्षेत्रिय सहाय्यक या संवर्गाची सेवाजेष्ठता यादी (21-07-2022)
 • दि. १.१.२०२२ रोजीची लघुलेखक (उच्चश्रेणी) या संवर्गाची सेवाजेष्ठता यादी (21-07-2022)
 • दि. १.१.२०२२ रोजीची लघुलेखक (निम्नश्रेणी) या संवर्गाची सेवाजेष्ठता यादी (21-07-2022)
 • दि. १.१.२०२२ रोजीची सहाय्यक ग्रंथपाल या संवर्गाची सेवा जेष्ठता यादी (21-07-2022)
 • दि. १.१.२०२२ रोजीची व्यवस्थापक फार्म ऑपरेशन्स या संवर्गाची सेवाजेष्ठता यादी (21-07-2022)
 • दि. १.१.२०२२ रोजीची वाहन चालक, रुग्णवाहिका चालक, ट्रक्टर ड्रायव्हर मशीन ऑपरेटर या संवर्गाची सेवाजेष्ठता यादी (21-07-2022)
 • दि. १.१.२०२२ रोजीची स्विय सहाय्यक या संवर्गाची सेवाजेष्ठता यादी (21-07-2022)
 • दि.१.१.२०२२ रोजीची विस्तार प्रशिक्षण व प्रदर्शन सहाय्यक या संवर्गाची सेवाजेष्ठता यादी (21-07-2022)
 • Seniority List of Stenographer (Lower Grade)(16-06-2022)
 • Seniority list of Assistant Professor (Physical Education) as on 01.01.2021 (29-09-2021)
 • Anukampa Common Seniority List (12-07-2021)
 • Anukampa Common Seniority List 16.04.2021 (22-04-2021)
 • Seniority lit of Dairy Plant Assistant Dt. 1.1.2021(12-03-2021)
 • Jr. Engineer (Electrical) Dt. 1.1.2021 (12-03-2021)
 • Seniority List of Artist Cum Photographer Dt. 1.1.2021 (12-03-2021)
 • Seniority List of Artists and photographer Dt. 1.1.2021 (12-03-2021)
 • Seniority list of Assistant Comptroller Dt. 1.1.2021 (12-03-2021)
 • Seniority List of Assistant Librarian Dt. 1.1.2021 (12-03-2021)
 • Seniority list of Assistant Manager (Quality Control) Dt. 1.1.2021 (12-03-2021)
 • Seniority list of Assistant Registrar Dt. 1.1.2021 (12-03-2021)
 • Seniority List of Assistant Section Officer Dt. 1.1.2021 (12-03-2021)
 • Seniority list of Curator cum Speciman Technician Dt. 1.1.2021 (12-03-2021)
 • Seniority List of Curator Dt. 1.1.2021 (12-03-2021)
 • Seniority List of Dairy plant Manager Dt. 1.1.2021 (12-03-2021)
 • Seniority List of Deputy Engineer Dt. 1.1.2021 (12-03-2021)
 • Seniority list of Driver, Tracter Driver (Machine Operator), Ambulance Driver Dt. 1.1.2021 (12-03-2021)
 • Seniority List of Extension Education and Exhibition Assistant Dr. 1.1.2021 (12-03-2021)
 • Seniority List of Farm Manager Dt. 1.1.2021 (12-03-2021)
 • Seniority List of Field Assistant Dt. 1.1.2021 (12-03-2021)
 • Seniority list of Fish Farm Assistant Dt. 1.1.2021 (12-03-2021)
 • Seniority list of Jr. Engineer (Civil) Dt. 1.1.2021 (12-03-2021)
 • Seniority list of Jr. Research Assistant (Agricultural) Dt. 1.1.2021 (12-03-2021)
 • Seniority List of Jr. Research Assistant Dt. 1.1.2021 (12-03-2021)
 • Seniority List of Lab. Assistant Dt. 1.1.2021 (12-03-2021)
 • Seniority List of Lab. Technicial (Jr. Grade) Dt. 1.1.2021 (12-03-2021)
 • Seniority List of Lab. Technician (Sr. Grade) Dt. 1.1.2021 (12-03-2021)
 • Seniority List of Laboratory Assistant Dt. 1.1.2021 (12-03-2021)
 • Seniority list of Library Assistant Dt. 1.1.2021 (12-03-2021)
 • Seniority list of Operation Theator Technician Dt. 1.1.2021 (12-03-2021)
 • Seniority List of Pay and Account Officer Dt. 1.1.2021 (12-03-2021)
 • Seniority List of Personal Assistant Dt. 1.1.2021 (12-03-2021)
 • Seniority List of Section Officer Dt. 1.1.2021 (12-03-2021)
 • Seniority List of Sr. Clerk Dt. 1.1.2021 (12-03-2021)
 • Seniority List of Sr. Research Assistant Dt. 1.1.2021 (12-03-2021)
 • Seniority List of Technical Officer Dt. 1.1.2021 (12-03-2021)
 • Anukampa Common Seniority List(06-01-2021)
 • Seniority list of Lab. Attendant of 1/1/2015 and 1/1/2016(01-01-2021)
 • Anukampa Common Seniority List(01-12-2020)
 • Seniority List of Assistant Professor (Fishery) (22-10-2020)
 • Seniority List of Associate Professor (Fishery) (18-09-2020)
 • Seniority list of P.A.O. of 1.1.2020 (16-09-2020)
 • Seniority list of Lower grade Stenographer of 1.1.2020 (16-09-2020)
 • Seniority List of Library Attendent of 1.1.2014 (16-09-2020)
 • Seniority list of Lab. Tech. (Sr. Grade) of 1.1.2020 (16-09-2020)
 • Seniority List of Sr. Clerk of 1.1.2020 (16-09-2020)
 • Seniority List of Assistant Registrar of 1.1.2020 (16-09-2020)
 • S.S.S. Passed Final seniority List class IV MAFSU employee (09-09-2020)
 • S.S.S. Passed Provisional seniority List class IV MAFSU employee (20-07-2020)
 • Temporary Seniority list of Laboratory Attendant (26-06-2020)
 • Seniority List of Extension Training Exhibition Assistant For the year Date 1.1.2020 (12-06-2020)
 • Seniority List of Assistant Manager Gunniyantrak For the yearDate 1.1.2020 (12-06-2020)
 • Seniority List of Fishery Field Assistant for the year Date 1.1.2020 (12-06-2020)
 • Seniority List of Dairy Plant Manager for the year Date 1.1.2020 (12-06-2020)
 • Seniority List of Technical Officer for the year Date 1.1.2020 (12-06-2020)
 • Seniority list of Laboratary Techinician Lower Grade for the year Date 1.1.2020 (12-06-2020)
 • Seniority List Of Junior Enginner Electrician for the year Date 1.1.2020 (12-06-2020)
 • Seniority List of Cuiretor Cum Speciman Technician for the year Date 1.1.2020 (12-06-2020)
 • Seniority List of Manager Farm Operation for the year Date 1.1.2020 (12-06-2020)
 • Seniority list of Laboratary Techinician Higher Grade for the year Date 1.1.2019 (12-06-2020)
 • Seniority list of Laboratary Techinician Higher Grade for the year Date 1.1.2018 (12-06-2020)
 • Seniority list of Laboratary Assistant for the year Date 1.1.2020 (12-06-2020)
 • Seniority List of Junior Research Assistant for the year Date 1.1.2020 (12-06-2020)
 • Seniority List of Personal Assistant for the year Date 1.1.2020 (12-06-2020)
 • Seniority List of Artist Cum Photographer for the Year Date 1.1.2020 (12-06-2020)
 • Seniority List of Asistant Librarian for the Year Date 1.1.2020 (12-06-2020)
 • Final Seniority List - Professor (Vet) - Dtd. 01.01.2016 (04-06-2020)
 • Anukampa Seniority list 2020 (02-06-2020)
 • Seniority Lsit of Junior Clerk for the year 1.1.2019 (18-04-2020)
 • Seniority List of Section Officer For the year 1.1.2020 (18-04-2020)
 • Seniority List of Senior Research Assistant for the year 1.1.2020 (18-04-2020)
 • Seniority List Operation Therather Technician fort the year 1.1.2020 (18-04-2020)
 • Seniority List of Librarian Assistant for the year 1.1.2020 (18-04-2020)
 • Seniority List of Laboratary Assistant for the year 1.1.2020 (18-04-2020)
 • Seniority LIst of Driver for the year of 1.1.2020 (18-04-2020)
 • Seniortiy List of Junior Research Assistant For the year 1.1.2020 (18-04-2020)
 • Seniority Lsit of Junior Clerk for the year 1.1.2019 (18-04-2020)
 • Seniority List of Cuirator for the year 1.1.2020 (18-04-2020)
 • Seniority List of Artist Cum Photoghrapher for the year 1.1.2020 (18-04-2020)
 • Seniority List of Assistant Comptroller for the year 1.1.2020 (18-04-2020)
 • Seniority List of Assistant Section Officer for the year 1.1.2020 (18-04-2020)
 • Seniority List of Junior Engineer (Civil) for the year 1.1.2020 (18-04-2020)
 • Seniority List of Farm Assistant for the year 1.1.2020 (18-04-2020)
 • Seniority List of Deputy Engineer for the year 1.1.2020 (18-04-2020)
 • Seniority List of Dairy Plant Assistant for the year 1.1.2020 (18-04-2020)
 • Seniority List (Professor-CAS)(17-03-2020)
 • Siniority list of Jr. Clerk of 1-1-2019(17-03-2020)
 • Seniority list of Junior Clerk/Clerk and Stenographer(20-02-2020)
 • Final Seniority List of Jr. Clerk/ Clerk cum Typist as on 01.01.2017(08-01-2020)
 • List of Seniority of Jr. Clerk(26-12-2019)
 • List of Seniority of Anukampa candidates(17-09-2019)
 • Seniority List of Lab. Tech. Sr. Grade(07-09-2019)
 • Seniority List Jr. clerk(13-08-2019)
 • Seniority List Assistant Professor Dairy Temp.(08-08-2019)
 • Seniority List of Senior Clerk for the year 01.01.2019 (22-06-2019)
 • Seniority List of Senior Clerk for the year of 1/1/2018 (22-06-2019)
 • Seniority List of Senior Clerk (19-06-2019)
 • Seniority List - Associate Professor 1.1.2019 (04-05-2019)
 • Seniority List - Assistant Professor 1.1.2019 (04-05-2019)
 • Final Seniority List - Assistant Professor (Phy. Edu.) - 01/01/2019 (25-04-2019)
 • Final Seniority list of Librarian-cum-Information Officer - 01/01/2019 (12-04-2019)
 • Final Seniority list of Senior Clerk as on 1.1.2016(02-04-2019)
 • Seniority list of Dy. Engineer(29-03-2019)
 • Seniority list of Fishery Field Assistant(29-03-2019)
 • Seniority list of Jr. Engineer (Electric)(29-03-2019)
 • Seniority list of Lower Grade Stenographer(29-03-2019)
 • Seniority list of Manager Farm Operation(29-03-2019)
 • Seniority List of Pay and Account Officer(29-03-2019)
 • Seniority List of Personal Assistant(29-03-2019)
 • Seniority List of Sr. Research Assistant(29-03-2019)
 • Seniority list of Section Officer(29-03-2019)
 • Seniority list of Assistant Manager(26-03-2019)
 • Seniority list of Assistant Registrar(26-03-2019)
 • Seniority list of Dairy School Assistant(26-03-2019)
 • Seniority list of Jr. Research Assistant(26-03-2019)
 • Seniority list of Lab. Assistant(26-03-2019)
 • Seniority list of Lab. Tech. (Jr. Grade)(26-03-2019)
 • Seniority list of Library Assistant(26-03-2019)
 • Seniority list of Operation Theator Tech.(26-03-2019)
 • Seniority list of Animal Musium Technician (Querator)(26-03-2019)
 • Seniority list of Artist Cum Photographer(26-03-2019)
 • seniority list of Driver(26-03-2019)
 • Siniority list of Field Assistant(26-03-2019)
 • Siniority list of Assistant Librarian(20-03-2019)
 • Siniority list for the post of Jr. Engineer (Civil)(20-03-2019)
 • Siniority list of Artist cum Photographer(20-03-2019)
 • Siniority list of Assistant Comptroller(20-03-2019)
 • Siniority list of Assistant Section Officer(20-03-2019)
 • Siniority list of Dairy Plant Manager(20-03-2019)
 • Siniority list of Extension Training and Exhibition Assistant(20-03-2019)
 • Siniority list of Jr. Research Assistant(20-03-2019)
 • siniority list of lab. Assistant(20-03-2019)
 • Siniority list of Quarator cum speciman technition(20-03-2019)
 • Seniority list of Technical Officer 2019(16-03-2019)
 • Seniority list of Technical Officer 2018(16-03-2019)
 • Seniority list of Technical Officer 2017(16-03-2019)
 • Seniority List Mukadam 2015(11-03-2019)
 • Seniority List of Sen Clerk (21-02-2019)
 • Seniority list of technical officers(21-02-2019)
 • Seniority list of Assistant Professor (Phy. Edu.)(21-02-2019)
 • Seniority list of Librarian-cum- information officer for the year 2016, 2017 and 2018(21-02-2019)
 • S S C Passed Final Seniority List (01-02-2019)
 • Class IV SSC Pass Seniority List(23-01-2019)
 • Anukampa List (18-01-2019)
 • Final Seniority List of forth grade employee (26-11-2018)
 • Seniority List of Asst. Prof. Phy. Edu.(06-08-2018)
 • Seniority List of Asst. Prof. Phy. Edu.(06-08-2018)
 • Seniority List of Librarian cum Information Officer(06-08-2018)
 • Seniority List of Professor Veterinary(06-08-2018)
 • Seniority List of SSC Pass employee(27-06-2018)
 • Seniority List - Asst. Prof. Dairy Tech
 • Seniority - Asso. Prof. Fishery Science
 • Seniority List - Asst. Prof. Fishery Science
 • Seniority List Asso. Prof. Dairy
 • Temporary waiting list for appointment on Compassionate Ground in MAFSU
 • Assistant Professor of Dairy Technology - 2015 (30 June 2017)
 • Assistant Professor of Dairy Technology - 2016 (30 June 2017)
 • Personal Assistant (23 June 2017)
 • Pay and Account Officer (23 June 2017)
 • Assistant Section Officer (23 June 2017)
 • Assistant comptroller (23 June 2017)
 • Section Officer (23 June 2017)
 • Final seniority list as on 1-1-2017
 • Temporary Seniority List of Laboratory Technician (Lower Gr.)(Prayogshala tantradnya (Kanishtha Shreni)
 • Temporary seniority list of SSC pass clerk cum typist as on 1-1-2017
 • Seniority list of Clerk cum typist / Jr clerk (08-05-2017)
 • Seniority list-Associate Professor 2016 (19-01-2016)
 • Seniority list-Associate Professor 2015 (19-01-2016)
 • Seniority list-Assistant Professor 2016 (19-01-2016)
 • Seniority list-Assistant Professor 2015 (19-01-2016)
 • Seniority list-Associate Professor 1-12-2016
 • Final Seniority list of Artist & Photographer Exten Helper (GP 2400) of 1-1-2016
 • Final Seniority list of Dairy School Manager of 1-1-2016
 • Final Seniority list of Dy Engineer of 1-1-2016
 • Final Seniority list of Fishery Field Asstt of 1-1-2016
 • Final Seniority list of Hr. Gr. Stenographar of 1-1-2016
 • Final Seniority list of Jr Engineer (Civil) of 1-1-2016
 • Final Seniority list of Jr Engineer (Electric) of 1-1-2016
 • Final Seniority list of Jr Research Asstt of 1-1-2016
 • Final Seniority list of Lab Asstt. (Hr.Gr) of 1-1-2016
 • Final Seniority list of Lr. Gr. Stenographar of 1-1-2016
 • Final Seniority list of Manager Field Oparation of 1-1-2016
 • Junior Clerk and Clerk cum typist(02 May 2016)
 • Final Seniority list of Jr. Research Asstt. of 2015(26 Feb 2016)
 • Final Seniority List of 2015 Library Asstt(25 Feb 2016)
 • Final Seniority list of Assistant librarian(05 Dec 2016)
 • Final Seniority list of 2015 of Lab Technician (Hr.Gr)(01 Feb 2016)
 • Seniority List for the post of Librarian cum Informer(02 Dec 2015)
 • Seniority list for the post of Asstt. Prof. Physical Education(02 Dec 2015)
 • Seniiority List for the Post of Technical Officer(02 Dec 2015)
 • Final seniority list of 2014 of Senior clerk(02 Dec 2015)
 • Final seniority list of 2015 of Senior Clerk(02 Dec 2015)
 • Final Seniority List of 2014 of Asstt Registrar(24 Nov 2015)
 • Final Seniority List of 2014 of Asstt Section Officer(24 Nov 2015)
 • Final Seniority List of 2014 of Field Asstt(24 Nov 2015)
 • Final Seniority List of 2014 of Dairy School Manager(24 Nov 2015)
 • Final Seniority List of 2014 of Dy. Engineer(24 Nov 2015)
 • Final Seniority List of 2014 of Farm Manager(24 Nov 2015)
 • Final Seniority List of 2014 of Fishery Field Asstt(24 Nov 2015)
 • Final Seniority List of 2014 of Hr. Gr. Stenographer(24 Nov 2015)
 • Final Seniority List of 2014 of Jr. Engineer Electric(24 Nov 2015)
 • Final Seniority List of 2014 of Jr. Engineer Civil(24 Nov 2015)
 • Final Seniority List of 2014 of Lr.Grade Stenographer(24 Nov 2015)
 • Final Seniority List of 2014 of Pay Accounts Officer(24 Nov 2015)
 • Final Seniority List of 2014 of Personal Asstt(24 Nov 2015)
 • Final Seniority List of 2014 of Rugnalaya chikitsak(24 Nov 2015)
 • Final Seniority List of 2014 of Section Officer(24 Nov 2015)
 • Final Seniority List of 2014 of Sr. Research Asstt(24 Nov 2015)
 • Final Seniority List of 2015 of Asstt Section Officer(24 Nov 2015)
 • Final Seniority List of 2015 of Field Asstt(24 Nov 2015)
 • Final Seniority List of 2015 of Artist Photographer G.P. 2800(24 Nov 2015)
 • Final Seniority List of 2015 of Asstt Registrar(24 Nov 2015)
 • Final Seniority List of 2015 of Dairy School Manager(24 Nov 2015)
 • Final Seniority List of 2015 of Driver(24 Nov 2015)
 • Final Seniority List of 2015 of Dy. Engineer(24 Nov 2015)
 • Final Seniority List of 2015 of Farm Manager(24 Nov 2015)
 • Final Seniority List of 2015 of Fishery Field Asstt(24 Nov 2015)
 • Final Seniority List of 2015 of Hr. Gr. Stenographer(24 Nov 2015)
 • Final Seniority List of 2015 of Jr. Engeenier Electric(24 Nov 2015)
 • Final Seniority List of 2015 of Jr. Engineer Civil(24 Nov 2015)
 • Final Seniority list of 2015 of Lab Asstt G.P. 2000(24 Nov 2015)
 • Final Seniority List of 2015 of Pay & Accounts Officer(24 Nov 2015)
 • Final Seniority List of 2015 of Personal Asstt(24 Nov 2015)
 • Final Seniority List of 2015 of Rugnalaya chikitsak(24 Nov 2015)
 • Final Seniority List of 2015 of Section Officer(24 Nov 2015)
 • Final Seniority List of 2014 of Section Officer(24 Nov 2015)
 • Final Seniority List of 2015 of Sr. Research Asst.(24 Nov 2015)
 • Final Seniority list of Curator cum Specimen Technician(1 Oct 2015)
 • Final Seniority list 2015 of Laboratory Asstt (Sr,Gr)(14 Sept 2015)
 • Final Seniority list 2015 of Dairy school Asstt(14 Sept 2015)
 • Final Seniority list 2015 of drukshravya tantradnha(14 Sept 2015)
 • Final Seniority list of Seniority List Asso.Prof. 2012(4 Sept 2015)
 • Final Seniority list 2015 of Vistar Prashikshan & Pradarshan Sahayyak(4 Sept 2015)
 • Final Seniority list 2015 of Vranopchark(4 Sept 2015)
 • Final Seniority list 2015 of Jr research Asstt(4 Sept 2015)
 • Final Seniority list 2015 of Artist & Photographer Exten Helper(4 Sept 2015)
 • Seniority list of Professor(14 July 2015)
 • Seniority list of Professor(14 July 2015)
 • Provisional Seniority List 2015 of Jr research Asstt
 • Provisional Seniority List 2015 of Shastrakriyagruh Tantradnya
 • Seniority List of Animal musium tech
 • Seniority List of Artist cum Photographer GP 2400
 • Seniority List of Artist cum Photographer GP 2800
 • Provisional Seniority list 2015 of Jr.research Asstt.
 • Provisional Seniority list 2015 of Drukshravya tantradnya
 • Seniority List of Dairy Manager
 • Seniority List of dresser
 • Seniority List of Extension Training and Exhibition Assistant
 • Seniority List of Lab. Assistant GP2400
 • Seniority List of Laboratory Technician Lower Grade (1-1-2015)
 • Seniority List of Laboratory Asstt (1-1-2015)
 • Seniority List of Laboratory Technician Higher Grade (1-1-2015)
 • Seniority list of Library Asstt (1-1-2015)
 • Professor Dairy Technology 2012
 • Associate Professor Fishery 2014
 • Assistant Professor Fishery 2014
 • Associate Professor Fishery 2013
 • Assistant Professor Fishery 2013
 • Associate Professor Dairy Technology 2014
 • Assistant Professor Dairy Technology 2014
 • Associate Professor Dairy Technology 2013
 • Assistant Professor Dairy Technology 2013
 • Seniority list of Drivers
 • Final Seniority list of Assistant Professor for the year 2013
 • Final Seniority list of Assistant Professor for the year 2014
 • Temporary Seniority List of Associate Professor (Veterinary Faculty)
 • Professor 2013 Final Seniority list
 • Professor 2014 final seniority list
 • Seniority list of Dairy Technology as on 01/01/2012 (Associate & Assistant Professor)
 • Compassionate Ground Appointment Waiting List
 • Revise Seniority list of Jr. Clerk 2014
 • Final Seniority List of Lower Grade Stenoghraphar
 • Final Seniority list of Sr.Clerk
 • Final Seniority list of ASO
 • Seniority PAO
 • Seniority list of Higher Grade Stenographar
 • Final Seniority list of Personal Asstt
 • Final Seniority list of Asstt. Registrar, Dairy Manager, Section Officer, Field Asstt., Sr. Research Asstt.
 • Seniority List of Farm Manager, Hospital, Surgeon, Junior Engineer, Civil, Electrical, Deputy Engineer
 • Final Seniority List of Asstt. Prof. Cadre
 • Final Seniority list
 • Faculty of Veterinary Science
 • Faculty of Dairy Technology
 • Faculty of Fishery Science
 • Assistant Professor ( Library Science)
 • Assistant Professor ( Physical Instruction)
 • Assistant Registrar
 • Technical Officer
 • Non Teaching Staff
 • Powered by:TISSA Software
  All Right Reserved @ 2013